Vườn cây cảnh

Tên vườn: Vườn cây cảnh triển lãm

Điện thoại: 0914564468

Chủ vườn: Cây cảnh triển lãm

Email: haphucuong2009@gmail.com

Địa chỉ: Cây cảnh triển lãm

Cây cảnh triển lãm tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định lần 2 năm 2011.

Sanh triển lãm

Mã số: 74

Địa chỉ: Bình Định

Ngày đăng: 09/09/2011

Mô tả: Bô rễ quá đẹp

Giá thương lượng

Cây Sanh

Mã số: 75

Địa chỉ: Bình Định

Ngày đăng: 09/09/2011

Mô tả: Cây Quá chuẩn

Giá thương lượng

Sanh triển lãm

Mã số: 76

Địa chỉ:

Ngày đăng: 09/09/2011

Mô tả: Quá nghệ thuật

Giá thương lượng

Sanh đẹp triển lãm

Mã số: 64

Địa chỉ: Bình Định

Ngày đăng: 06/09/2011

Mô tả: Quá đẹp, không chê vào đâu được

Giá thương lượng

Duối

Mã số: 52

Địa chỉ: Bình Định

Ngày đăng: 04/09/2011

Mô tả: Cây Duối rất đẹp

Giá thương lượng

Sanh triển lãm

Mã số: 53

Địa chỉ: Bình Định

Ngày đăng: 04/09/2011

Mô tả: Sanh triển lãm

Giá thương lượng

Duối dáng đẹp

Mã số: 54

Địa chỉ: Bình Định

Ngày đăng: 04/09/2011

Mô tả: Duối dáng đẹp, quái

Giá thương lượng

Sanh

Mã số: 55

Địa chỉ: Bình Định

Ngày đăng: 04/09/2011

Mô tả: Dáng rất đẹp, cây già

Giá thương lượng